emblem
eOffice-Logo
G20
digital-india

eOffice Team

Sh. Amit Agrawal
Sh. Amit Agrawal
DG, NIC
Smt. Rachna Srivastav
Smt. Rachna Srivastav
Scientist-G/HoG(eOffice)
Sh. Kapil Kumar Sharma
Sh. Kapil Kumar Sharma
Scientist-F/HoD(eOffice)
Sh. Saroj Kumar Patro
Sh. Saroj Kumar Patro
Scientist-F
Sh. Nirvesh Kumar
Sh. Nirvesh Kumar
Scientist-E
Sh. Sankalp Agarwal
Sh. Sankalp Agarwal
Scientist-D
Sh. Pankaj Kumar Khetwal
Sh. Pankaj Kumar Khetwal
Scientist-D
Smt. Navneet Kaur
Smt. Navneet Kaur
Scientist-D
Sh. Y. Siraj Ahmed
Sh. Y. Siraj Ahmed
Scientist-D
Ms. Anu Neelam
Ms. Anu Neelam
Scientist-D
Ms. Rekha Rani
Ms. Rekha Rani
Scientist-D
Sh. Subramanian M
Scientist-C
Ms. Priyanka Tiwari
Ms. Priyanka Tiwari
Scientist-C
Ms. Ruby Goel
Scientist-C
Ms. Moni
Ms. Moni
Scientist-B
Sh. Nandan Kumar Patel
Sh. Nandan Kumar Patel
Scientific/Technical Asst.- A